084.511.23.23

  • Phụ Tùng Future

  • Địa chỉ : Số 88 Tổ 8 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

    Điện thoại : 093 452 0290

  • Website : http://scard.vn

1. FUTURE KFLP ( sản xuất năm 2001 )

.2. FUTURE KFLR ( sản xuất năm 2003 )


 


 

3. FUTURE KFLS ( sản xuất năm 2004 ) 

 BẢNG MÃ PHỤ TÙNG XE FUTURE I

 


 

4. FUTURE II KTMA ( sản xuất năm 2004 ) 

 BẢNG MÃ PHỤ TÙNG XE FUTURE II KTMA

 

5. FUTURE - Neo Fi KILA vành đúc ( sản xuất năm 2008 ) 

  

6. FUTURE - Neo Fi KILA phanh đĩa ( sản xuất năm 2008 )  

7. FUTURE - Neo Fi KYLF ( sản xuất năm 2008 ) 

 

  

8. FUTURE - Neo KVLA phanh cơ ( sản xuất năm 2006 ) 
 


 

9. FUTURE - Neo KTMJ vành nan, phanh đĩa ( sản xuất năm 2005 ) 
 

  

10. FUTURE - Neo KTMJ vành đúc ( sản xuất năm 2006 )  

  

11. FUTURE - Neo KVLN phanh cơ ( sản xuất năm 2006 ) 
 

  

12. FUTURE - Neo KVLN phanh đĩa ( sản xuất năm 2006 ) 


 

 
 

13. FUTURE - Neo KVLN vành đúc ( sản xuất năm 2006 ) 
 

 
 

14. FUTURE - Neo Fi KVLH vành đúc ( sản xuất năm 2007 )  

  

15. FUTURE - Neo Fi KVLH phanh đĩa ( sản xuất năm 2007 ) 

  

16. FUTURE - Neo KVLS phanh đĩa ( sản xuất năm 2007 )
 

17. FUTURE - Neo KVLS vành đúc ( sản xuất năm 2007 )

 

 

 

18. FUTURE - Neo KVLS phanh cơ ( sản xuất năm 2007 )

 

 

 

19. FUTURE - Neo KYLA phanh cơ ( sản xuất năm 2008 )

 

 

 

20. FUTURE - Neo KYLA vành đúc ( sản xuất năm 2008 )

 

 

 

21. FUTURE - Neo KYLA phanh đĩa ( sản xuất năm 2008 )

 

 BẢNG MÃ PHỤ TÙNG XE FUTURE- NEO